Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Unit Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet

Unit Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet

​​​Fungsi Utama:

1. Pada menasihatkan Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menjalankan pentadbiran Negara termasuk meluluskan dasar-dasar yang dibuat.Tugas Dan Tanggungjawab:

1. Menyediakan dan mengedarkan kertas-kertas kerja kepada Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet.


Carta Organisasi:

UNIT KABINET CARTA.JPG