Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Profil Yang Di-Pertua

Profil Yang Di-Pertua

Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara


Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman

bin Dato Setia Haji Mohamed Taib.

Tarikh Lahir                                                        ​- 05 Disember 1942
​​
​Latar Belakang Pendidikan                        - Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Malaya (1966)

- Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Malaya (1966)

- Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Malaya (1966)

-       Kursus Lanjutan dalam Pengurusan dan Diplomasi, University of Oxford, United Kingdom (1978)

-       Doktor Undang-Undang, honoris causa, University of Hull, United Kingdom (1991)

-       Doktor Persuratan , honoris causa, Universiti Brunei Darussalam (1996)

-       Honorary Fellowship of the University of Wales Institute, Cardiff (2010)

​Gelaran dan Pingat

-       Disampiri gelaran"Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Setia Pahlawan" (3rd Disember 1981)

- Gelaran ini telah dinaikkan pangkat menjadi “Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela” (1st April 2004) 

- Darjah Paduka Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia - Darjah Pertama (PSNB)

- Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa - Darjah Ketiga (SLJ)

- Pingat Hassanal Bolkiah Sultan - Kelas Pertama (PHBS)

- Pingat Jasa Kebaktian (PJK)

- Pingat Kerja Lama


​Kerjaya

​- Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara (11 Februari 2015 – hingga sekarang)

- Menteri Pendidikan (24 Mei 2005 – 28 Jun 2010)

- Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama (1989 – 23 Mei2005)

- Menteri Pendidikan, merangkap Naib Canselor Universiti Brunei Darussalam (1986 – 1988)

- Menteri Pembangunan (1984 – 1986)

- Setiausaha Kerajaan (1980-1984)

- Memegang pelbagai jawatan dalam Kerajaan sejak tahun 1966 – 1980:

-  Pejabat Pentadbiran di Jabatan Setiausaha Kerajaan, Pegawai Pentadbir Kanan bagi Penasihat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Pengarah Perjawatan dan Ketua Perkhidmatan Diplomatik

-   Ahli Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri, Majlis Mesyuarat Diraja dan Majlis Mesyuarat NegaraMewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam isu-isu ekonomi dan perdagangan dan isu-isu pendidikan dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa seperti berikut:

-     Association of South East Asian Nations (ASEAN) Economic Ministers(AEM)

-     East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)

-     World Trade Organization (WTO)

-     Asia–Europe Meeting (ASEM)

-     Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

-     Organisation of Islamic Cooperation (OIC)

-     Southeast Asian Ministers of Education Council (SEAMEC)

-     General Conference of Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ISESCO)

-     Conference of Commonwealth Ministers of Education (CCME)

-     Asia-Pacific Economic Cooperation  Education Ministers Meeting (ASEMM)

-     Conference of Ministers of Higher Education  and Scientific Research

-     ASEAN Ministers of Education Meeting