Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara

Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara

Fungsi Utama:

​1. Meluluskan Rang Undang-Undang.


Tugas Dan Tanggungjawab:

1. Mengadakan persidangan Majlis Mesyuarat Negara sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, melainkan jika dititahkan selainnya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Di-Pertuan, tetapi jarak tempoh antara persidangan yang terakhir pada satu Musim Permesyuaratan dengan tarikh yang ditetapkan bagi persidangan pada musim permesyuaratan yang berikutnya hendaklah tidak melebihi dari 12 bulan.​​


Carta Organisasi:​

Speaker.JPG