Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hubungi Kami

Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib
Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
Dayang Hajah Ainon binti Haji Abdullah
Setiausaha Sulit
+673 2380501 ext 207
+673 2385544
Awang Mohammad Faiq bin Haji Mohd Yassin
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tkt II
+673 2380501 ext 242
+673 2385544