Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProfil Yang Di-Pertua


Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat NegaraYang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman
bin Dato Setia Haji Mohamed Taib.

Tarikh Lahir​- 05 Disember 1942
​​
Latar Belakang Pendidikan

- Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Malaya (1966)

- Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Malaya (1966)

- Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Malaya (1966)

-       Kursus Lanjutan dalam Pengurusan dan Diplomasi, University of Oxford, United Kingdom (1978)

-       Doktor Undang-Undang, honoris causa, University of Hull, United Kingdom (1991)

-       Doktor Persuratan , honoris causa, Universiti Brunei Darussalam (1996)

-       Honorary Fellowship of the University of Wales Institute, Cardiff (2010)

​Gelaran dan Pingat​-      Disampiri gelaran"Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Setia Pahlawan" (3rd Disember 1981)
- Gelaran ini telah dinaikkan pangkat menjadi “Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela” (1st April 2004) 
- Darjah Paduka Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia - Darjah Pertama (PSNB)
- Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa - Darjah Ketiga (SLJ)
- Pingat Hassanal Bolkiah Sultan - Kelas Pertama (PHBS)
- Pingat Jasa Kebaktian (PJK)
- Pingat Kerja Lama
​Kerjaya​- Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara (11 Februari 2015 – hingga sekarang)
- Menteri Pendidikan (24 Mei 2005 – 28 Jun 2010)
- Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama (1989 – 23 Mei2005)
- Menteri Pendidikan, merangkap Naib Canselor Universiti Brunei Darussalam (1986 – 1988)
- Menteri Pembangunan (1984 – 1986)
- Setiausaha Kerajaan (1980-1984)
 
- Memegang pelbagai jawatan dalam Kerajaan sejak tahun 1966 – 1980:
 • Pejabat Pentadbiran di Jabatan Setiausaha Kerajaan, Pegawai Pentadbir Kanan bagi Penasihat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Pengarah Perjawatan dan Ketua Perkhidmatan Diplomatik

 • Ahli Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri, Majlis Mesyuarat Diraja dan Majlis Mesyuarat Negara

 • Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam isu-isu ekonomi dan perdagangan dan isu-isu pendidikan dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa seperti berikut:

  1. Association of South East Asian Nations (ASEAN) Economic Ministers(AEM)
  2. East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)
  3. World Trade Organization (WTO)
  4. Asia–Europe Meeting (ASEM)
  5. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
  6. Organisation of Islamic Cooperation (OIC)
  7. Southeast Asian Ministers of Education Council (SEAMEC)
  8. General Conference of Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ISESCO)
  9. Conference of Commonwealth Ministers of Education (CCME)
  10. Asia-Pacific Economic Cooperation  Education Ministers Meeting (ASEMM)
  11. Conference of Ministers of Higher Education  and Scientific Research
  12. ASEAN Ministers of Education Meeting